Thông báo v/v không tổ chức in, cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên cao đẳng từ khóa tuyển sinh năm 2019 trở về sau (Thay thế thông báo số 151/TB-CNTĐ-ĐT ngày 26/9/2019)

0
409

xem chi tiết tại đây