Cơ sở vật chất

0
6570
  • Xưởng thực hành Phay

  • Xưởng thực hành Tiện

  • Xưởng thực hành Tiện

  • Xưởng thực hành nguội

  • Xưởng thực hành Hàn