Cơ cấu tổ chức

0
1588

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Địa chỉ: Phòng C207, lầu 2, khu C. Điện thoại: (08) 221 58 645

1. Quản lý khoa:

– Trưởng khoa: Huỳnh Chí Hỷ

– Điện thoại: 0918.255.650

– Email: huynhchihy@tdc.edu.vn

2. Bộ môn Cơ khí Chế tạo:

– Trưởng bộ môn:  Nguyễn Văn Dũ

– Điện thoại: 0942.672.233

– Email: nguyenvandu@tdc.edu.vn

3. Bộ môn Thực hành:

– Trưởng bộ môn: Thái Văn Giáp

– Điện thoại: 0907.906.895

– Email: thaivangiap2008@tdc.edu.vn

4. Bộ phận văn phòng:

– Thư ký khoa: Nguyễn Hồng Lân

– Điện thoại: 0935.484872

– Email: lannh@tdc.edu.vn

5. Bộ phận xưởng:

– Quản lý xưởng: Đinh Thành Viên

– Điện thoại: 0989.590969

– Email: dinhthanhvien@tdc.edu.vn

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

STT Họ và tên Học vị Chức danh, chức vụ
1 Huỳnh Chí Hỷ Thạc sỹ Trưởng khoa
2 Thái Văn Giáp Thạc sỹ Trưởng bộ môn Thực hành
3 Nguyễn Văn Dũ Thạc sỹ Trưởng bộ môn Công nghệ chế tạo máy
4 Nguyễn Văn Đồng Thạc sỹ Giảng viên
5 Hồ Phi Anh Thạc sỹ Giảng viên
6 Lâm Hồng Cảm Đại học Giảng viên
7 Lê Thị Hảo Thạc sỹ Giảng viên
8 Đỗ Trung Kiên Thạc sỹ Giảng viên
9 Nguyễn Hùng Linh Đại học Giảng viên
10 Trần Minh Lộc Thạc sỹ Giảng viên
11 Lê Xuân Long Thạc sỹ Giảng viên
12 Phạm Năm Thạc sỹ Giảng viên
13 Kiều Minh Phước Thạc sỹ Giảng viên
14 Trương Đình Sĩ Thạc sỹ Giảng viên
15 Nguyễn Thịnh Thạc sỹ Giảng viên
16 Bùi Phương Tùng Thạc sỹ Giảng viên
17 Trần Xuân Trinh Thạc sỹ Giảng viên
18 Hoàng Võ Anh Tuấn Thạc sỹ Giảng viên, Tổ trưởng Công đoàn
19 Phạm Đức Tiến Đại học Giảng viên
20 Nguyễn Viết Đông Đại học Giảng viên
21 Nguyễn Văn Trung Thạc sỹ Giảng viên
22 Nguyễn Hồng Lân Đại học Thư ký khoa
23 Đinh Thành Viên Đại học Quản lý xưởng

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ THAM GIA GIẢNG DẠY TẠI KHOA

STT Họ và tên Học vị Chức danh, chức vụ
1 Từ Hồ An Hội Thạc sỹ Giám đốc TT ĐT NNL & HTDN
2 Bùi Quang Khải Thạc sỹ Phó giám đốc TT ĐT NNL & HTDN
3 Tôn Thất Tín Thạc sỹ Giám đốc TT Truyền thông & TV tuyển sinh
4 Phạm Quang Tuấn Thạc sỹ Trưởng phòng Quản lý Đào tạo