Thông báo về thời gian báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2015 bậc CĐ và khóa 2016 bậc TC

0
65

I Bậc cao đẳng khóa 2016

  1. Thời gian: 8 giờ 00, thứ 2, ngày 23/07/2018
  2. Phân công giảng viên chấm phản biện:
STT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ĐỊA ĐIỂM
1. Phạm Năm Nguyễn Thịnh Phòng C206
2. Lâm Hồng Cảm Hồ Phi Anh Phòng C205
3. Nguyễn Thịnh Nguyễn Văn Dũ Phòng C204
4. Trần Minh Lộc Nguyễn Văn Dũ Phòng C203
5. Hồ Phi Anh Lâm Hồng Cảm Phòng C202
6. Phạm Đức Tiến Trần Minh Lộc Phòng C108
7. Huỳnh Chí Hỷ Trương Đình Sĩ Phòng C107
8. Trương Đình Sĩ Phạm Đức Tiến Phòng C106
9. Nguyễn Văn Dũ Thái Văn Giáp Phòng C105
10. Thái Văn Giáp Huỳnh Chí Hỷ Phòng C103

 

II Bậc Trung cấp

  1. Thời gian: 9 giờ 00, thứ 2, ngày 23/07/2018
  2. Phân công giảng viên chấm phản biện:
STT LỚP HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ĐỊA ĐIỂM
1. TNT40205001 Kiều Minh Phước Thái Văn Giáp Phòng 105