Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện HSSV bậc cao đẳng, TCCN học kỳ 2 NH 2016 – 2017

0
220

HSSV xem chi tiết tại các file đính kèm

3.1 CD – DS DiemRenLuyen HK2 16-17

3.1 CD – QD CN KQRL HK2 NH 16-17

3.1 TCCN – DS DiemRenLuyen HK2 16-17

3.1 TCCN – QD CN KQRL HK2 NH 16-17

3.2 CD – DS DiemRenLuyen NH 16-17

3.2 CD – QD KQRL CA NAM NH 16-17

3.2 TCCN – DS RL NH 16-17

3.2 TCCN – QDCN KQRL CA NAM NH 16-17

3.3 CD – QDCN KQRL TOAN KHOA 2014

3.3 CD DS TOAN KHOA 2014

3.3 TCCN – QDCN KQRL TOAN KHOA 2015

3.3 TCCN DS TOAN KHOA 2015