Cơ sở vật chất

  • Máy tiện

  • Xưởng thực hành

  • Xưởng thực hành

  • Xưởng nguội

  • Xưởng Gò-Hàn