Chuẩn đầu ra_CĐ

0
7256

A .Cao đẳng Ngành CNKTCK

1. Khóa 2016

2. Khóa 2017

3. Khóa 2018

B .Cao đẳng Ngành CTTBCK

1. Khóa 2018

C. Trung cấp

1. Khóa 2017

2. Khóa 2018